Vytvoriť faktúru

Národný holdingový fond - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Národný holdingový fond
IČO 31384943
DIČ 2020397401
IČ DPH SK2020397401
Dátum vzniku 13 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Národný holdingový fond
Karadžičova 2
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 78 926 €
Zisk -458 940 €
Aktíva 40 553 417 €
Vlastný kapitál 40 425 136 €
Kontaktné informácie
Email fondfondov@fondfondov.sk
Phone(s) 0238102440
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 46,544,994
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 44,947,672
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,572
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,572
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 44,942,100
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 44,813,579
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 108,521
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 20,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,596,699
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 271,979
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,755
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,755
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 407
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 267,817
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,324,720
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 387
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,324,333
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 623
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 623
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,544,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,965,176
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,296,886
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,296,886
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 72,235,649
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,488
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,488
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -10,799,098
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -10,799,098
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,319,809
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 50,901
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,370,710
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -458,940
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 579,073
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 404
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 404
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 570,883
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 98,532
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,532
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,108
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,802
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,734
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 400,707
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,612
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 612
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 174
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 745
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 745
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 18,230
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 78,926
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,230
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,696
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,628,707
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,276
D. Služby (účtová skupina 51) 116,295
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 220,971
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 142,740
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 21,600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,124
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,507
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 648
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,797
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,797
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,270,873
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,847
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,549,781
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -104,341
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 94,965
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 76,292
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18,673
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 18,567
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 106
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 -1,019,250
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 520,907
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -1,544,461
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,302
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,114,215
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -435,566
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,374
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 979
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 22,395
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -458,940
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016