Vytvoriť faktúru

KARPATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARPATA
IČO 31384951
DIČ 2020346691
IČ DPH SK2020346691
Dátum vzniku 13 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARPATA
Majerníkova 34/A
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 792 €
Zisk -9 182 €
Aktíva 15 472 €
Vlastný kapitál 2 988 €
Kontaktné informácie
Email mgramblicka@gmail.com
Phone(s) 0245943349
Mobile phone(s) 0905619328, 0905882601
Fax(es) 0245943349
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,451
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,451
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,451
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,947
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,064
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,883
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,398
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -12,575
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 345
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,377
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,182
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,973
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 41,973
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,942
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 476
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,505
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,050
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 44,792
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 44,792
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 52,920
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,884
C. Služby (účtová skupina 51) 24,049
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,480
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,212
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,128
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,859
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 94
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -94
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,222
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,182
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31384951 DIČ: 2020346691 IČ DPH: SK2020346691
 • Sídlo: KARPATA, Majerníkova 34/A, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Gramblička Majerníkova 34/A Bratislava 841 05 13.12.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Gramblička 6 639 € (100%) Majerníkova 34/A Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2007Nové sidlo:
   Majerníkova 34/A Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Gramblička Majerníkova 34/A Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička Majerníkova 34/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.12.1994
   09.07.2007Zrušené sidlo:
   Pribišova 17 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava
   13.12.1994Nové obchodné meno:
   KARPATA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 17 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžiniersko-poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavovania sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj stavebného materiálu, spotrebného, priemyselného tovaru, obuvi, textilu, výrobkov z kovu, dreva, gumy, plastických látok, papiera, drahých kovov, motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Gramblička Pribišova 17 Bratislava
   Ing. Viera Mojžišíková Kubačova 15 Bratislava