Vytvoriť faktúru

bx Abwicklungsgesellschaft SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno bx Abwicklungsgesellschaft SR
Stav V likvidácii
IČO 31384978
DIČ 2020304055
Dátum vzniku 08 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo bx Abwicklungsgesellschaft SR
Hodonínska 25
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 137 647 080 €
Zisk -8 554 104 €
Aktíva 66 547 115 €
Vlastný kapitál 43 508 223 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250102311, 0250102312, 0258100256, 0258100257, 0258100258, 0269201312, 0269201313, 0269201314, 0326
Fax(es) 0248278100
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,962,117
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,892,429
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,157,907
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,109,603
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 48,304
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 734,522
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 734,522
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,067,208
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,642,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,129,957
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,943
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,093,014
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 279,636
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 218,549
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,450
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 424,616
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,714
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 406,902
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,480
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,480
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,962,117
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,789,661
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 481,312
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 481,312
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,836,344
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 181,254
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 181,254
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -1,463,000
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -1,463,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 33,307,855
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 33,307,855
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,554,104
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,170,422
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 22,191
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,464
12. Odložený daňový záväzok (481A) 17,727
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 18,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 18,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,798,329
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,767,578
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,767,578
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,412,607
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 401,345
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 91,875
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,941
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,983
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100,580
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100,580
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,231,322
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,034
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,034
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 94,353,479
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 137,647,080
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 94,167,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 186,478
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,239,546
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,054,056
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,887,784
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 74,887,824
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,381,393
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -1,359,401
D. Služby (účtová skupina 51) 23,897,512
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,893,262
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,945,563
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,600,131
4. Sociálne náklady (527, 528) 347,568
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 151,953
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,466,999
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,466,999
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 17,662,694
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 52,560
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,852,988
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,240,704
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,453,850
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,204
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,212
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 6,572
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 640
XII. Kurzové zisky (663) 2,992
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 636,816
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 79,487
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 14,516
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 64,971
O. Kurzové straty (563) 150,284
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 407,045
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -626,612
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,867,316
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 686,788
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,001
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 683,787
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,554,104
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2016