Vytvoriť faktúru

Centire Research - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Centire Research
IČO 31384986
DIČ 2020353940
IČ DPH SK2020353940
Dátum vzniku 14 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Centire Research
Záhradnícka 72
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 679 987 €
Zisk 953 €
Aktíva 583 661 €
Vlastný kapitál 10 546 €
Kontaktné informácie
Email fakturacia@centire.com
Phone(s) 0250109800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 527,002
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,262
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,262
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,262
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 517,640
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,912
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 13,897
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 355,287
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 331,109
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,578
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 148,441
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 148,441
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 100
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 100
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 527,002
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,499
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 604
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 604
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,303
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,041
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -738
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 953
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 515,503
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 482
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 482
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 509,133
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 297,235
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 297,235
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 174,600
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,559
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,069
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,668
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,888
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,888
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 683,647
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 679,987
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 382,621
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 297,366
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 679,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,761
D. Služby (účtová skupina 51) 173,910
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 497,588
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 363,931
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 124,403
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,254
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,322
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,322
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,474
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 777
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 206,950
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,659
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,659
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,659
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 601
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 449
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 449
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 152
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,058
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,835
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 953
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015