Vytvoriť faktúru

A & G - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A & G
IČO 31385141
DIČ 2020346779
IČ DPH SK2020346779
Dátum vzniku 13 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A & G
Saratovská 6/B
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 671 €
Zisk 1 669 €
Aktíva 12 863 €
Vlastný kapitál 4 753 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264362783
Dátum aktualizácie údajov: 18.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,222
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,655
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,301
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,301
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,354
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 687
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,667
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 567
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 567
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,222
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,900
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 857
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 857
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,924
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,924
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,669
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,322
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,318
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,576
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 458
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 261
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,023
Dátum aktualizácie údajov: 18.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,671
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,671
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,671
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,994
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,857
D. Služby (účtová skupina 51) 10,404
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,947
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,837
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,932
4. Sociálne náklady (527, 528) 178
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 205
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,539
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,539
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,042
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,677
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,410
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 87
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,590
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,921
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,921
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,669
Dátum aktualizácie údajov: 18.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.09.2015