Vytvoriť faktúru

SLOVAKIA MEDICAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAKIA MEDICAL
IČO 31385265
DIČ 2020304154
IČ DPH SK2020304154
Dátum vzniku 13 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKIA MEDICAL
L. Dérera 3
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 224 134 €
Zisk 2 444 378 €
Aktíva 7 266 211 €
Vlastný kapitál 2 081 132 €
Kontaktné informácie
Email office@slovakiamedical.sk
Phone(s) 0254777829, 0254793609, 00254777829
Fax(es) 0254793609
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,489,652
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,207
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,207
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,207
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,472,439
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 741,683
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 741,605
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 10,034
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,328
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,328
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 8,706
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,634,508
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,610,008
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,610,008
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 86,214
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 584
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 85,630
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,006
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,006
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,489,652
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,457,734
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,053
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,053
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,444,378
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,031,918
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 417
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 222
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 195
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,027,654
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 669,883
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 669,883
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,188,716
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,691
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,349
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 146,015
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,847
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,847
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,224,143
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,224,134
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,181,503
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 39,528
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 436
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,020,179
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,128,620
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,092
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13,603
D. Služby (účtová skupina 51) 295,489
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 310,038
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 237,128
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 70,524
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,386
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,471
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 651
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 651
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 224,523
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,692
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,203,955
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,761,227
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,346
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 3,337
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,417
O. Kurzové straty (563) 54,892
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,525
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56,071
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,147,884
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 703,506
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 706,499
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,993
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,444,378
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016