Vytvoriť faktúru

MM economic - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MM economic
IČO 31385338
DIČ 2020852966
Dátum vzniku 19 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MM economic
Martinčekova 781/16
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 030 €
Zisk -522 €
Aktíva 4 214 €
Vlastný kapitál 4 059 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,073
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,067
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 750
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 750
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 750
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,317
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,317
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,073
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,537
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 508
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 508
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,088
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,088
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -522
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 536
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 536
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 536
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,030
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 830
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,134
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 794
D. Služby (účtová skupina 51) 187
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -104
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -151
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 62
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 62
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -42
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015