Vytvoriť faktúru

PERIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PERIX
IČO 31385354
DIČ 2020821396
IČ DPH SK2020821396
Dátum vzniku 20 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERIX
Slovinská 23
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 004 302 €
Zisk -47 429 €
Aktíva 1 684 824 €
Vlastný kapitál 591 178 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911331446
Dátum aktualizácie údajov: 17.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,662,589
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 433,268
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 77,689
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 73,329
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 4,360
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 355,579
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 101,838
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 253,741
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,220,047
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 684,881
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 684,881
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 684,881
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,535,144
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 427,309
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,107,835
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,274
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 787
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 8,487
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,662,589
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 543,749
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86,304
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 172,935
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 203,022
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -30,087
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,429
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,118,840
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,217
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,217
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,098,310
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,423,369
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,423,369
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 614,314
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,230
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,546
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,851
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,313
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,313
Dátum aktualizácie údajov: 17.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,746,172
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,004,302
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,746,172
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,850
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 255,280
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,036,878
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 77,198
D. Služby (účtová skupina 51) 4,580,185
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 467,058
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 344,448
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 118,336
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,274
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,654,783
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 214,137
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 214,137
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,950
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,543
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,024
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,576
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,088,789
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,787
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6,387
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6,387
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 17,400
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,620
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 467
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 467
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,153
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,167
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,409
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 30,020
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 30,020
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,429
Dátum aktualizácie údajov: 17.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 17.09.2015