Vytvoriť faktúru

CELFIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CELFIA
IČO 31385397
DIČ 2020346724
IČ DPH SK2020346724
Dátum vzniku 08 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CELFIA
Tománkova 6
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 956 760 €
Zisk -7 827 €
Aktíva 292 931 €
Vlastný kapitál 85 764 €
Kontaktné informácie
Email celfia@celfia.sk
Phone(s) 0245527525, 0245527545
Mobile phone(s) +421905255090, +421905767556, 0915497030
Fax(es) 0245527525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 286,222
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 156,516
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 154,016
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 77,461
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 76,555
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,500
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 2,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,886
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 79,584
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 79,584
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,880
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,025
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,025
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 264
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,591
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,422
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,843
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -4,421
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,820
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 14
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,851
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 7,955
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 286,222
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 77,937
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 20,109
2. Ostatné fondy (427, 42X) 20,109
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 43,655
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 112,693
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -69,038
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,827
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 208,285
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,937
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,640
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 16,297
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 168,940
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 108,070
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,070
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,195
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,198
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,604
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,873
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,889
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,889
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 940,804
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 956,760
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 333,282
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 607,522
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,876
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,080
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 956,537
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 257,411
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 291,142
D. Služby (účtová skupina 51) 146,680
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 203,702
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 144,282
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 51,353
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,067
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,846
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,992
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,992
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 759
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,194
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,811
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 223
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 245,571
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,174
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,964
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,964
O. Kurzové straty (563) 17
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,193
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,170
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,947
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,827
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385397 DIČ: 2020346724 IČ DPH: SK2020346724
 • Sídlo: CELFIA, Tománkova 6, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Volkner Komárnická 34 Bratislava 821 02 08.12.1994
  Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava 08.12.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Volkner 10 000 € (50%) Komárnická 34 Bratislava 821 02
  Danka Volknerová 10 000 € (50%) Tománkova 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.07.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Peter Volkner Komárnická 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Volkner Komárnická 34 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 08.12.1994
   29.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1994
   15.08.2003Noví spoločníci:
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1994
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1994
   14.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   05.08.1999Noví spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   04.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   08.12.1994Nové obchodné meno:
   CELFIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tománkova 6 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom priemyselného tovaru
   prevádzkovanie a prenájom automatov na predaj potravín a nápojov
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Volkner Tománkova 6 Bratislava
   Danka Volknerová Tománkova 6 Bratislava