Vytvoriť faktúru

DITEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DITEC
IČO 31385401
DIČ 2020304198
IČ DPH SK2020304198
Dátum vzniku 01 Januára 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DITEC
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 886 460 €
Zisk 1 639 261 €
Aktíva 21 565 068 €
Vlastný kapitál 6 014 230 €
Kontaktné informácie
Email ditec@ditec.sk
Phone(s) 0258222222, 0258222888
Fax(es) 0258222777, 0258222505
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,613,393
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,276,846
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,645
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,645
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 693,893
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,752
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 674,652
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,250
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 239
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,579,308
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,579,308
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,815,917
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 67,411
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,363
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 65,048
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 239,257
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 239,257
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 239,257
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,478,268
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,057,779
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,057,779
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 176,189
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39,210
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 205,090
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,030,981
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,041
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,021,940
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,520,630
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 380,392
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,131,350
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 8,888
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,613,393
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,812,061
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 34,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 34,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,800
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,800
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 786,933
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 786,933
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,345,067
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,345,067
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,639,261
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,937,996
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 101,847
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,740
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 91,297
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,810
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,439,260
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,292,806
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,292,806
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,923,168
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 497,518
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 181,245
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 433,958
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 110,565
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 395,782
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 395,782
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,107
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 863,336
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,450
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 223,787
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 638,099
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,444,161
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,886,460
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,207,835
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,236,326
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 85,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 356,799
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,324,216
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,738,541
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 527,572
D. Služby (účtová skupina 51) 15,709,157
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,652,821
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,278,481
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,265,549
4. Sociálne náklady (527, 528) 108,791
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,142
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 375,480
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 375,480
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 309,503
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,562,244
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,468,891
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 533,031
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 375,999
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 375,999
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30,650
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 30,650
XII. Kurzové zisky (663) 126,382
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 78,163
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,498
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,498
O. Kurzové straty (563) 54,593
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,072
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 454,868
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,017,112
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 377,851
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 368,426
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,425
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,639,261
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016