Vytvoriť faktúru

FARMA HATE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FARMA HATE
IČO 31385508
DIČ 2020321017
IČ DPH SK2020321017
Dátum vzniku 19 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARMA HATE
03843
Rybníky Kláštor pod Znievom
Finančné informácie
Tržby a výnosy 376 167 €
Zisk 1 953 €
Aktíva 228 348 €
Vlastný kapitál 46 881 €
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,568
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 34,568
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,144
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 312,377
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 69,513
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 506
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,530
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 346,945
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,881
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 172,609
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 172,609
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -123,681
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,953
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 296,064
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 138,269
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 152,058
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 142,014
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,963
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,789
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 292
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,737
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 376,167
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 219,517
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 59,009
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 53,301
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 44,292
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 365,106
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 145,624
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 38,853
C. Služby (účtová skupina 51) 59,751
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 72,052
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,235
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,590
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 37,947
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,054
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,061
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 87,599
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,148
M. Nákladové úroky (562) 7,765
N. Kurzové straty (563) 34
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 349
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,148
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,913
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,953
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016