Vytvoriť faktúru

V+V Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno V+V Consulting
IČO 31385524
DIČ 2020935279
IČ DPH SK2020935279
Dátum vzniku 21 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V+V Consulting
Listová 23
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 106 271 €
Zisk 10 704 €
Aktíva 139 722 €
Vlastný kapitál 75 565 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243413266, +421243415654
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 36,099
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 36,099
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 36,099
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 110,801
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 54,864
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,604
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,256
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,077
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 146,900
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,269
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 68,261
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,704
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,631
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,097
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,129
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,059
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,931
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,978
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 525
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 106,271
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 104,371
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,900
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 89,142
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,179
C. Služby (účtová skupina 51) 40,466
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 23,585
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 399
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,248
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,265
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,129
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 57,726
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 104
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 104
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -102
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,027
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,323
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,704
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385524 DIČ: 2020935279 IČ DPH: SK2020935279
 • Sídlo: V+V Consulting, Listová 23, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07 21.12.1994
  Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07 21.12.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Vondra 3 320 € (50%) Žehrianska 14 Bratislava 851 07
  Ing. Ľubica Vondrová 3 320 € (50%) Žehrianska 14 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 21.12.1994
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 21.12.1994
   13.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   12.06.1998Nové sidlo:
   Listová 23 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   11.06.1998Zrušené sidlo:
   Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   21.12.1994Nové obchodné meno:
   V+V Consulting spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo, konzultácie a školenia v obore strojárstva a ekonomiky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Vondra Žehrianska 14 Bratislava 851 07
   Ing. Ľubica Vondrová Žehrianska 14 Bratislava 851 07