Vytvoriť faktúru

REPROGRAFIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REPROGRAFIA
IČO 31385745
DIČ 2020330103
IČ DPH SK2020330103
Dátum vzniku 01 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REPROGRAFIA
Vlčie hrdlo
82405
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 685 161 €
Zisk 29 403 €
Aktíva 373 614 €
Vlastný kapitál 117 148 €
Kontaktné informácie
Email reprografia@slovnaft.sk
Phone(s) 0240558484, 0245247463
Mobile phone(s) +421903423482, +421903513151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 355,778
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 148,601
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 14,076
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 14,076
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 134,525
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 134,525
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 206,295
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,226
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,314
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 98
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 814
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 119,492
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 118,555
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 118,555
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 937
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 84,577
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,200
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 76,377
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 882
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 882
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 355,778
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 146,552
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 63,302
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 63,302
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,595
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,595
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 5,174
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 5,174
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 45,078
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 45,078
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,403
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,607
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 84,624
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 48
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 48
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 673
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 83,903
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 107,133
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 91,910
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,910
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,190
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,863
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,170
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,850
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,850
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12,619
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 12,619
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 685,168
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 685,161
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 51,687
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 624,455
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,718
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,301
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 637,738
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 38,104
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 205,664
D. Služby (účtová skupina 51) 217,708
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 112,754
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 80,089
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,789
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,876
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 423
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 50,643
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 50,643
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 12,442
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,423
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 214,666
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,096
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,108
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,108
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,987
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,089
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 40,334
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,931
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,931
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,403
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385745 DIČ: 2020330103 IČ DPH: SK2020330103
 • Sídlo: REPROGRAFIA, Vlčie hrdlo, 82405, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Monika Kolčáková Topoľčianska 5 Bratislava 851 05 02.07.2004
  Ing. Marián Haborák Exnárova 35 Bratislava 821 03 24.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Haborák 63 302 € (100%) Exnárova 35 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Haborák Exnárova 35 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.10.2014
   01.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.05.2010
   19.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Alexy Mladoboleslavská 4880/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.05.2010
   18.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.06.2005
   04.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Bátory Jurigovo nám. 9 Bratislava 841 05
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01
   20.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Marián Haborák Exnárova 35 Bratislava 821 03
   Ladislav Bátory Jurigovo nám. 9 Bratislava 841 05
   19.09.2005Zrušeny spoločníci:
   ETIS, s.r.o. IČO: 36 037 303 Studená 8 Bratislava 821 04
   05.07.2005Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.06.2005
   04.07.2005Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Haborák 215 Šarišské Dravce 082 73 Vznik funkcie: 31.05.2002
   05.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Igor Dubeň Bullova 5 Bratislava 841 01
   04.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   06.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Monika Kolčáková Topoľčianska 5 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 02.07.2004
   05.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Gál Závadská 4 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.05.2002
   15.07.2003Nové obchodné meno:
   REPROGRAFIA, spol. s.r.o.
   Noví spoločníci:
   ETIS, s.r.o. IČO: 36 037 303 Studená 8 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Gál Závadská 4 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.05.2002
   Ing. Marián Haborák 215 Šarišské Dravce 082 73 Vznik funkcie: 31.05.2002
   14.07.2003Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT REPROGRAFIA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Izrael Toryská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   Ing. Karol Kardoš 4 Gemerská Hôrka Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   06.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Izrael Toryská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   Ing. Karol Kardoš 4 Gemerská Hôrka Vznik funkcie: 09.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2002
   05.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marta Gondárová Jókaiho 59 Bratislava 821 06
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   03.09.2001Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Gondárová Jókaiho 59 Bratislava 821 06
   02.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   21.03.1997Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   20.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   13.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT REPROGRAFIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kníhtlač, sieťotlač, ofsetová tlač, sadzba
   reprografické práce
   aranžérske práce
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Ing. Marian Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Gondár Belinského 25 Bratislava
   Marián Polák Rajčianska 26 Bratislava
   Gabriela Sýkorová Lotyšská 28 Bratislava