Vytvoriť faktúru

SLOVNAFT TRANS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVNAFT TRANS
IČO 31385915
DIČ 2020330114
IČ DPH SK2020330114
Dátum vzniku 01 Januára 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVNAFT TRANS
82420
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 223 472 €
Zisk -229 763 €
Aktíva 5 539 194 €
Vlastný kapitál 3 877 573 €
Kontaktné informácie
Email erika.kosiciarova@trans.slovnaft.sk
Phone(s) 0240200201, 0240200209, 0240200211, 0517482301, 0245520042
Fax(es) 0240200208, 0245243041
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,587,337
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,347,241
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,347,241
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,064
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,062,917
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 276,260
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,239,341
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 44,551
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44,551
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 600
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 600
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,549,969
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,416,887
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,409,099
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,788
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 115,752
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,330
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 644,221
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,104
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 642,117
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 755
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 755
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,587,337
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,029,744
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,048,573
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,048,573
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 409,715
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 409,715
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,410,075
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,410,075
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 391,144
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 391,144
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -229,763
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,557,593
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 124,612
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,152
12. Odložený daňový záväzok (481A) 121,460
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 338,178
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 338,178
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,571,438
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,254,943
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 220,341
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,034,602
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 170,761
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 116,271
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,444
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,019
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 523,365
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 123,564
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 399,801
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,093,717
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,223,472
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,093,717
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,543
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 114,212
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,388,065
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,836,268
D. Služby (účtová skupina 51) 2,070,912
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,883,759
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,539,403
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 950,917
4. Sociálne náklady (527, 528) 393,439
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 701,932
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 788,792
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 788,792
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,164
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102,238
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -164,593
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,186,537
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 709
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 660
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 660
XII. Kurzové zisky (663) 49
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 451
O. Kurzové straty (563) 182
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 269
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 258
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -164,335
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 65,428
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,005
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 62,423
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -229,763
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017