Vytvoriť faktúru

SENES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SENES
IČO 31385940
DIČ 2020330125
IČ DPH SK2020330125
Dátum vzniku 01 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SENES
Vlčie hrdlo
82410
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 699 316 €
Zisk 239 578 €
Aktíva 511 218 €
Vlastný kapitál 337 878 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245244904, 0262248005, 0240556511, 0240556510, 0240556512, 0240556514
Mobile phone(s) +421903445894, +421903645891, +421903745890, +421903745894, +421903745895, +421903745896, +421903745897, +421903945894
Fax(es) 0240558660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 483,215
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 105,030
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 105,030
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 104,866
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 164
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 374,715
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25,514
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,514
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 216,037
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 215,122
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215,122
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 915
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 133,164
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,839
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 110,325
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,470
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,470
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 483,215
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 347,916
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 91,250
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 91,250
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,040
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,040
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 48
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 48
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,578
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,299
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,183
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,125
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,058
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 93,291
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,562
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,423
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,490
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,741
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,663
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 835
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 38,825
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,077
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,697,822
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,699,316
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,697,822
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 659
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 835
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,387,744
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 200,633
D. Služby (účtová skupina 51) 419,072
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 702,972
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 514,780
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 157,918
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,274
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,559
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,865
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,865
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,410
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,233
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 311,572
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,078,776
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,338
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,338
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,329
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 310,243
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 70,665
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 71,092
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -427
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 239,578
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31385940 DIČ: 2020330125 IČ DPH: SK2020330125
 • Sídlo: SENES, Vlčie hrdlo, 82410, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55 01.01.1995
  Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07 25.04.1996
  Ing. Milan Murčo Budovateľská 789 Most pri Bratislave 900 46 30.03.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Jankovič 7 203 € (31.9%) Veterná 780/53 Lozorno 900 55
  Miroslav Kohút 7 170 € (31.8%) Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
  Milan Murčo 7 203 € (31.9%) Bratislava 821 06
  Anna Vrtelová 996 € (4.4%) Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2015Nové predmety činnosti:
   Montáž určených meradiel- Merače pretečeného množstva vody na studenú vodu- Merače pretečeného množstva vody na teplú vodu
   29.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
   správa a prevádzka budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov
   16.10.2012Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností a v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poskytovanie služieb informátora
   23.01.2010Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič Veterná 780/53 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   24.05.2007Nové predmety činnosti:
   zimná a letná údržba plôch a verejných priestranstiev, komunikácií
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   opravy a malé úpravy bielizne a odevov súvisiace s čistením a praním
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
   03.06.2005Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 23 824 10
   02.06.2005Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   29.04.2005Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Murčo Budovateľská 789 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 30.03.2005
   28.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ - závodné stravovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.1995
   13.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 25.04.1996
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 01.01.1995
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.1995
   12.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   16.12.2002Nové obchodné meno:
   SENES, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava 821 09
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 779 Lozorno 900 55
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava 821 07
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava 821 06
   15.12.2002Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT SERVIS NEVÝROBNÝCH SLUŽIEB spol. s r.o
   Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   20.11.2001Nové predmety činnosti:
   sadenie okrasnej zelene
   správa a prevádzka budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ - závodné stravovanie
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   19.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   24.09.1998Nové predmety činnosti:
   služby poskytované pri úprave zelených plôch
   služby poskytované so zakladacím a úpravou parkov a záhrad/ s výnimkou činnosti podľa zákona č. 138/92 Z.z./
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. IČO: 31 322 832 Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   05.12.1997Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   04.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   10.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Vlčie hrdlo 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   09.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   29.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT SERVIS NEVÝROBNÝCH SLUŽIEB spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   murárstvo
   vodoinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   stolárstvo
   oprava kancelárskych strojov a techniky
   inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania /bez elektro častí/
   pranie prádla a chemické čistenie odevov
   sklenárstvo
   špeditérska činnosť bez dopravy
   správa nehnuteľností - starostlivosť o hmotný investičný majetok /nevýrobné objekty, bytové domy, byty/
   upratovacie práce
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Miroslav Kohút Slovnaft, Pohotovostné sídlisko 9 Bratislava
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Jankovič 586 Lozorno
   Milan Murčo Bieloruská 14 Bratislava
   Anna Vrtelová Miletičova 33 Bratislava