Vytvoriť faktúru

EKOMA design - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOMA design
IČO 31386385
DIČ 2020321072
IČ DPH SK2020321072
Dátum vzniku 03 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOMA design
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 797 520 €
Zisk 18 585 €
Aktíva 1 034 161 €
Vlastný kapitál 75 618 €
Kontaktné informácie
Email ekoma@ekoma.sk
Webová stránka http://www.ekoma.sk
Phone(s) +421244458681, +421244458682, +421244458680, +421244458679
Fax(es) 0244458682
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,139,309
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 85,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 85,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 83,516
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,484
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,044,928
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 412,012
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 354
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 411,658
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 626,037
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 597,871
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 597,871
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 28,166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,879
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,876
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,003
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,381
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 9,381
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,139,309
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,500
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 67,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 67,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,215
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,215
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,585
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,045,809
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 54,607
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,537
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 46,940
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,130
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 648,651
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 448,348
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 448,348
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93,771
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,473
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,704
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,355
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,040
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,040
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 192,811
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 139,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,797,520
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,059,829
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 678,861
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,393
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,437
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,717,112
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,498,866
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 39,368
D. Služby (účtová skupina 51) 875,687
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 255,752
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 181,814
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 66,909
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,029
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,920
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,495
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,495
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,533
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,307
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,184
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 80,408
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 324,769
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XII. Kurzové zisky (663) 76
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,374
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,373
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,373
O. Kurzové straty (563) 286
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,715
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,298
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,110
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 41,525
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 38,645
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,585
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386385 DIČ: 2020321072 IČ DPH: SK2020321072
 • Sídlo: EKOMA design, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01 03.01.1995
  Ing. Milan Blažek Černyševského 39 Bratislava 851 01 03.01.1995
  Ing. Ľudovít Kovačovský Jamnického 3 Bratislava 841 05 09.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Milly 46 900 € (70%) Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
  Ing. Milan Blažek 6 700 € (10%) Černyševského 39 Bratislava 851 01
  Ing. Ľudovít Kovačovský 13 400 € (20%) Jamnického 3 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.11.2012Nové predmety činnosti:
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   27.09.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jamnického 3 Bratislava 841 05
   Ing. Alexander Milly Topolčianska 33 Bratislava 851 01
   Ing. Milan Blažek Černyševského 39 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jamnického 3 Bratislava 841 05
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jungmannova 10 Bratislava 851 01
   14.07.1998Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.1996Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   15.10.1996Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   12.07.1995Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Milan Blažek Černyševského 29 Bratislava
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   11.07.1995Zrušeny spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   03.01.1995Nové obchodné meno:
   EKOMA design, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   zariaďovanie interiérov
   Noví spoločníci:
   EKOMA, spol. s r.o. Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Milly Topoľčianska 33 Bratislava 851 01
   Ing. Milan Blažek Černyševského 39 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudovít Kovačovský Jungmannova 10 Bratislava 851 01