Vytvoriť faktúru

TRANSCOM TECHNIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANSCOM TECHNIK
IČO 31386547
DIČ 2020354116
IČ DPH SK2020354116
Dátum vzniku 10 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSCOM TECHNIK
Bojnická 18
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 235 487 €
Zisk -50 557 €
Aktíva 1 017 549 €
Vlastný kapitál 279 097 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0235448800, 0235448810, 0235448805
Fax(es) 0235448899
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,010,991
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,381
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117,381
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 116,724
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 657
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 874,985
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 240,312
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 240,312
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,250
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,250
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 525,225
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 500,807
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500,807
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,679
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 736
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 106,198
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,575
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 103,623
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,625
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 18,625
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,010,991
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 251,520
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 132,446
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 132,446
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 204
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,577
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,577
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 155,850
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 155,850
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,557
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 759,471
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,523
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,483
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 24,040
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 726,389
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 591,323
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 591,323
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,600
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,302
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,014
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 71,150
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,559
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,559
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,978,817
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,235,487
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,756,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 221,917
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 240,898
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,772
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,210,063
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,733,825
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 61,813
D. Služby (účtová skupina 51) 463,275
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 532,395
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 421,693
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 103,468
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,234
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,267
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 108,281
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 108,281
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 283,827
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,380
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,424
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 719,904
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 144
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 134
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70,564
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 59,791
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,219
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,219
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,538
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -70,420
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -44,996
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,561
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,212
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 349
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31386547 DIČ: 2020354116 IČ DPH: SK2020354116
 • Sídlo: TRANSCOM TECHNIK, Bojnická 18, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Forgáč Vajnorská 98/J Bratislava 830 01 28.04.2004
  Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04 30.01.2003
  Ing. Ľubor Ševčík Starhradská 6 Bratislava 851 05 01.03.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Forgáč 44 149 € (33.3%) Vajnorská 98/J Bratislava 830 01
  Ing. Peter Tomeš 44 149 € (33.3%) Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
  Milena Ševčíková 44 148 € (33.3%) Starhradská 6 Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.12.2014Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   18.06.2013Nové predmety činnosti:
   finančný a operatívny leasing
   Noví spoločníci:
   Milena Ševčíková Starhradská 6 Bratislava 851 05
   17.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubor Ševčík Starhradská 6 Bratislava 851 05
   08.12.2010Nové sidlo:
   Bojnická 18 Bratislava 831 04
   07.12.2010Zrušené sidlo:
   Ambroseho 12 Bratislava 851 03
   25.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ľubor Ševčík Starhradská 6 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Ševčík Starhradská 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.03.2004
   24.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.03.2004
   17.06.2006Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou, prenájmom a údržbou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   28.04.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   požičovňa golfových potrieb
   nákup a predaj golfových potrieb
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Vajnorská 98/J Bratislava 830 01
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Forgáč Vajnorská 98/J Bratislava 830 01
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.03.2004
   27.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava 851 01
   12.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
   Josef Maximilian Hofmann Von Erckert Str. 15 B Mníchov Spolková republika Nemecko
   05.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.01.2003
   04.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Ľubomír Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.07.2002Nové sidlo:
   Ambroseho 12 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Josef Maximilian Hofmann Von Erckert Str. 15 B Mníchov Spolková republika Nemecko
   28.07.2002Zrušené sidlo:
   Osuského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Josef Maximilian Hofmann Von Erckert Str. 15 B Mníchov Spolková republika Nemecko
   28.11.2000Nové sidlo:
   Osuského 18 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava 851 01
   27.11.2000Zrušené sidlo:
   Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Josef Maximilian Hofmann Von Erckert Str. 15 B Mníchov Spolková republika Nemecko
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   MEINBURK MEINEKE ELECTRO TRADING GmbH Mníchov Spolková republika Nemecko
   Unicommerz Leasing und Handels s.r.o. IČO: 35 680 202 Zvolenská 26 Bratislava
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   13.01.1997Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   výroba, montáž a oprava zariadení spotrebnej elektroniky do 24 V
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   MEINBURK MEINEKE ELECTRO TRADING GmbH Mníchov Spolková republika Nemecko
   Unicommerz Leasing und Handels s.r.o. IČO: 35 680 202 Zvolenská 26 Bratislava
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   12.01.1997Zrušeny spoločníci:
   MEINBURK MEINEKE ELECTRO TRADING GmbH, Mníchov Spolková republika Nemecko
   UNICOMMERZ HOFMANN LEASING UND HANDELS KG Zvolenská 26 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   10.01.1995Nové obchodné meno:
   TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MEINBURK MEINEKE ELECTRO TRADING GmbH, Mníchov Spolková republika Nemecko
   UNICOMMERZ HOFMANN LEASING UND HANDELS KG Zvolenská 26 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01