Vytvoriť faktúru

TRANSCOM TECHNIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANSCOM TECHNIK
IČO 31386547
DIČ 2020354116
IČ DPH SK2020354116
Dátum vzniku 10 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSCOM TECHNIK
Bojnická 18
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 021 286 €
Zisk 356 461 €
Aktíva 1 017 549 €
Vlastný kapitál 279 097 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0235448800, 0235448810, 0235448805
Fax(es) 0235448899
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,433,648
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 143,125
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,262
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 9,262
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 133,863
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 133,206
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 657
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,284,048
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 79,768
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 79,768
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,887
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,887
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 961,217
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 930,483
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 930,483
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 30,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 734
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 240,176
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,466
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 237,710
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,475
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,475
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,433,648
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 539,154
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 132,446
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 132,446
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 204
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,577
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,577
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 36,466
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,466
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 356,461
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 894,494
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 70,930
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,397
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 69,533
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 798,178
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 537,005
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,605
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,400
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 60,104
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,167
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 183,902
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,386
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,496
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,890
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,964,823
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,021,286
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,779,706
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 189,172
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 35,600
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,808
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,556,131
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,861,429
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,148
D. Služby (účtová skupina 51) 926,309
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 588,893
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 467,682
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 111,665
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,546
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,839
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 69,703
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 69,703
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 325
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,127
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,358
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 465,155
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,113,992
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,452
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,451
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,451
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,101
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,330
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,330
O. Kurzové straty (563) 57
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 714
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,649
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 461,506
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 105,045
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 104,681
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 364
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 356,461
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2016