Vytvoriť faktúru

Izomedact - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Izomedact
IČO 31386555
DIČ 2020321028
IČ DPH SK2020321028
Dátum vzniku 13 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Izomedact
Oravská 7
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 537 461 €
Zisk 18 272 €
Aktíva 211 126 €
Vlastný kapitál 95 527 €
Kontaktné informácie
Email izomedact@izomedact.sk
Phone(s) 0255563055, 0255565641, 0255642823, 0255642824
Fax(es) 0255563055
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 283,914
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,356
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,356
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,356
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 275,260
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 41,640
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,020
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 36,620
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,500
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,500
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,500
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 180,770
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 172,289
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,289
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,481
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,350
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,647
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,703
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,298
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,298
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,914
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 113,798
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,987
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 679
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 679
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 74,220
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 81,837
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,617
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,272
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 168,932
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 168,254
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 153,533
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,533
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,000
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,386
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,335
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 660
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 660
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,184
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 537,156
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 537,461
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 447,955
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 89,201
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 513,071
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 356,346
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,571
D. Služby (účtová skupina 51) 37,750
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 83,949
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 61,407
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,220
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,322
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,041
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,197
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,197
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,960
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,257
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,390
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,489
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 491
O. Kurzové straty (563) 279
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 212
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -487
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,903
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,631
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,631
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015