Vytvoriť faktúru

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
IČO 31386563
DIČ 2020855265
IČ DPH SK2020855265
Dátum vzniku 12 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
Nám.SNP 10
81465
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 783 299 €
Zisk -599 €
Aktíva 2 314 481 €
Vlastný kapitál 263 926 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0257887100, 0257887108, 0257887110, 0257887111, 0257887113, 0257887119, 0257887211, 0257887214, 0257
Fax(es) 0252964476
Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,394,856
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 312,496
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 27,486
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 27,486
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 285,010
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 44,576
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 240,434
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,016,272
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 227,708
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46,183
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 181,525
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 22,328
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 22,328
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,521,293
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,519,095
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,745
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,503,350
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,770
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 428
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 244,943
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,243
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 233,700
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 66,088
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,476
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 60,612
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,394,856
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 262,446
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 783,354
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,804
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,804
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -528,753
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -528,753
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -599
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,124,661
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 268,146
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 265,803
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,343
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 75,594
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 75,594
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,522,944
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,030,348
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,030,348
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 24,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 258,548
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 164,487
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,561
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 257,977
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 213,161
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 44,816
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,749
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,749
Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,485,166
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,783,299
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,162,515
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,322,651
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 45,044
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 253,088
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,781,645
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,684,904
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,750,114
D. Služby (účtová skupina 51) 582,571
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,619,257
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,115,609
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,417,649
4. Sociálne náklady (527, 528) 85,999
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,733
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 78,010
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 78,010
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,600
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,656
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,654
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,512,621
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,762
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,761
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,720
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,066
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -2,467
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 246
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,713
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -599
Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2016