Vytvoriť faktúru

HATIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HATIX
IČO 31386920
Dátum vzniku 03 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HATIX
Mlynská 28
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 544 €
Zisk 3 252 €
Aktíva 40 794 €
Vlastný kapitál -30 148 €
Kontaktné informácie
Email studio@zay.sk
Webová stránka http://www.zay.sk
Phone(s) +421262311883
Mobile phone(s) +421905282035
Fax(es) 0262311883
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,844
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,844
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,844
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,887
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 75
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,884
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 64,731
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -26,896
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 538
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -37,989
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,252
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,627
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 43
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 91,584
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,261
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 344
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,169
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,810
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 54,544
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,772
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,686
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,083
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 49,687
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 24,272
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,100
C. Služby (účtová skupina 51) 10,215
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 214
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,180
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,600
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,857
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,871
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 645
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 645
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -645
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,212
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,252
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016