Vytvoriť faktúru

RAINSIDE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAINSIDE
IČO 31386946
DIČ 2020309247
IČ DPH SK2020309247
Dátum vzniku 04 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAINSIDE
Teslova 43
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 599 112 €
Zisk 52 520 €
Aktíva 2 026 112 €
Vlastný kapitál 529 340 €
Kontaktné informácie
Email info@rainside.sk
Webová stránka http://www.rainside.sk
Phone(s) +421244450140, +421244640726, +421244640731, +421244640722, +421244640725, +421244640721, +421244640723, +421244640724, +421244640728, +421244450193, +421244640727
Fax(es) 0244450193
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,371,240
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,000,800
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,277
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,277
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 999,523
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 87,636
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 816,539
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 91,259
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,089
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 335,840
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 73,215
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,835
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,380
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 259,682
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 251,454
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,151
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,303
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,048
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 180
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,943
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,943
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 34,600
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 19,746
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,635
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,219
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,371,240
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 662,788
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 599,313
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 682,348
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -83,035
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,520
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 675,730
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 209,689
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 207,223
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,466
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 337,674
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 121,866
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,866
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 160,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,432
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,609
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,175
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,592
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,273
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,273
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 110,094
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 32,722
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 20,795
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 11,927
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,567,270
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,599,112
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,933
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,505,337
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,110
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,732
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,513,311
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 41,637
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 107,273
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1,566
D. Služby (účtová skupina 51) 792,529
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 402,953
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 292,435
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 103,140
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,378
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,813
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 144,326
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 144,326
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,717
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,838
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,659
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85,801
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 624,265
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 188
XII. Kurzové zisky (663) 188
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,222
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,026
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,026
O. Kurzové straty (563) 40
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,156
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,034
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,767
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,247
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,247
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,520
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016