Vytvoriť faktúru

Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare
IČO 31387349
DIČ 2020918768
Dátum vzniku 25 Januára 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare
Vlčie hrdlo 49
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 136 614 €
Zisk -9 180 €
Aktíva 1 453 695 €
Vlastný kapitál 352 647 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258597494, 0850888999, 0258597500
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,566,580
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,293,395
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 963
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 963
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,292,432
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,153,082
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 84,106
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 32,596
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 22,648
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 240,472
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,295
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,295
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 47,645
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 47,645
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 146,213
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 144,908
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 144,908
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,305
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,319
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,483
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,836
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 32,713
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,069
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 31,644
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,566,580
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 344,621
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,664,675
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,664,675
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 473,483
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,286
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,286
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,786,643
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,786,643
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,180
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,220,378
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,067,645
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,067,073
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 572
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 124,262
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 62,727
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,727
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,830
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20,587
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,659
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 459
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 28,471
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,078
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,393
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,581
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,581
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,135,420
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,136,614
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,135,420
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 831
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 363
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,095,720
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 100,808
D. Služby (účtová skupina 51) 187,908
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 689,532
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 502,718
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 169,989
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,825
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,441
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 66,534
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 66,534
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 745
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,750
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,894
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 846,704
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49,592
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49,130
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 49,130
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 462
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -49,588
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,694
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 486
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,395
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,180
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016