Vytvoriť faktúru

DELTA - LINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DELTA - LINE
IČO 31387471
DIČ 2021081150
IČ DPH SK2021081150
Dátum vzniku 30 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELTA - LINE
Trnavská cesta 108
82104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -718 €
Aktíva 1 876 €
Vlastný kapitál -893 018 €
Kontaktné informácie
Email nabytok@delta-line.eu
Phone(s) 0244459723, 024561131, 4561131
Mobile phone(s) +421903749173
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,876
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,876
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,075
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,075
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,075
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 801
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 60
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 741
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,876
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -893,736
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -899,657
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,831
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -902,488
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -718
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 892,683
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 450,038
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 924
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 449,114
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 380,091
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,896
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,896
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 20,772
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 354,853
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,570
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 62,554
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,929
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,929
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 718
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 718
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -718
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -718
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -718
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015