Vytvoriť faktúru

HANSEATIC Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HANSEATIC Slovakia
IČO 31387560
DIČ 2020321215
IČ DPH SK2020321215
Dátum vzniku 23 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HANSEATIC Slovakia
Sabinovská 8
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 279 692 €
Zisk 80 962 €
Aktíva 1 353 311 €
Vlastný kapitál 505 394 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0517711594, 0255648307, 0905570240
Mobile phone(s) 0905570240
Fax(es) 0255423014
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,825,942
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,640
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,640
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,440
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,200
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,669,479
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 140
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 140
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,432,242
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,347,774
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,754
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,266,020
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 84,468
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 237,097
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,115
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 230,982
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 130,823
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 130,823
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,825,942
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,625
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 270,360
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 270,360
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 80,962
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,466,288
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,515
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,515
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,446,515
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,277,989
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,656
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,269,333
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 120,610
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,591
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,231
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,237
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,857
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,258
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,258
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,029
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,029
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,279,692
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 46,137
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,191,989
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,266
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,142,831
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 43,780
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,339
D. Služby (účtová skupina 51) 6,769,847
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 213,692
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 150,860
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 53,694
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,138
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 930
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,784
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,784
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,220
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,239
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 136,861
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 392,160
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,213
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 32
XII. Kurzové zisky (663) 11,181
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,100
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 625
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 625
O. Kurzové straty (563) 19,098
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,377
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,887
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 119,974
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 39,012
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 39,012
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 80,962
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
 • IČO:31387560 DIČ: 2020321215 IČ DPH: SK2020321215
 • Sídlo: HANSEATIC Slovakia, Sabinovská 8, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Turoň Praha 10 101 00 Česká republika 25.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Turoň 3 320 € (50%) Praha 10 101 00 Česká republika
  Ing. Miroslav Srogoň 3 320 € (50%) Oravská Lesná 029 57
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.2010Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Srogoň Brišovka 870 Oravská Lesná 029 57
   Ing. Pavol Turoň 28. pluku 10 Praha 10 101 00 Česká republika
   08.08.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Turoň Plzeňská 1435 Černošice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : 744 Jablonica Vznik funkcie: 25.04.1997
   11.05.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   07.08.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy
   zasielateľstvo
   23.01.1995Nové obchodné meno:
   HANSEATIC Slovakia, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, s výnimkou tovarov, na ktoré zákon vyžaduje osobitné povolenie - maloobchod a veľkoobchod
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ