Vytvoriť faktúru

FOKS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FOKS
IČO 31387659
DIČ 2020304473
IČ DPH SK2020304473
Dátum vzniku 31 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOKS
Talichova 2
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 751 €
Zisk -29 703 €
Aktíva 305 294 €
Vlastný kapitál 11 469 €
Kontaktné informácie
Email foks@foks.sk
Phone(s) 0263811209, 0903223435
Mobile phone(s) 0903223435
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 181,804
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,275
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,275
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,275
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,574
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53,466
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 45,502
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,613
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -111
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,964
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,108
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 52
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,056
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 119,955
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 955
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 119,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 181,804
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,234
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 30,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 386
2. Ostatné fondy (427, 42X) 386
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,195
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 51,362
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -83,557
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,703
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,038
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,729
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,107
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,622
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 181,147
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,504
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,504
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 134,288
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 653
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 190
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,512
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,751
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,751
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,269
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,829
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 15,542
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,476
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,448
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,973
4. Sociálne náklady (527, 528) 55
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 0
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,518
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,620
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,185
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,503
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,503
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,682
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,185
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,703
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 0
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,703
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387659 DIČ: 2020304473 IČ DPH: SK2020304473
 • Sídlo: FOKS, Talichova 2, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 04.04.1997
  Ing. Zuzana Filippová Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 12.02.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Róbert Filipp 13 278 € (100%) Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Filippová Talichova 2110/2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 12.02.2015
   24.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.10.2006Nové sidlo:
   Talichova 2 Bratislava 841 02
   17.10.2006Zrušené sidlo:
   M. Schneidera Trnavského 3 Bratislava 841 01
   31.12.2004Nové sidlo:
   M. Schneidera Trnavského 3 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom motorových vozidiel, spotrebného a priemyselného tovaru, strojov a prístrojov
   prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
   inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné činnosti, propagačné činnosti
   ostatné vydavateľské činnosti - neperiodické publikácie
   30.12.2004Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   04.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Róbert Filipp Talichova 2110/2 Bratislava 841 02
   03.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   12.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   11.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   16.03.1995Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   15.03.1995Zrušené sidlo:
   Laurinská 17 Bratislava 811 01
   31.01.1995Nové obchodné meno:
   FOKS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 17 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Filipp M.Sch.Trnavského 3 Bratislava
   Ing. Ján Kučerák Páričkova 2 Bratislava