Vytvoriť faktúru

REDOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REDOM
IČO 31387764
DIČ 2020356723
IČ DPH SK2020356723
Dátum vzniku 25 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REDOM
Líščie Nivy 4
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 476 287 €
Zisk -13 597 €
Aktíva 226 975 €
Vlastný kapitál 74 713 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244880256
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 25,612
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 25,612
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,280
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 129,707
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 122,914
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 980
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,393
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 155,319
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,116
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,205
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 60,230
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,597
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,203
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 93,084
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 51,096
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,015
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,274
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,699
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,041
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 476,287
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 446,027
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 41
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,219
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 486,327
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 91,539
C. Služby (účtová skupina 51) 289,906
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,206
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 492
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,644
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 85,738
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,802
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,040
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 64,582
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,552
M. Nákladové úroky (562) 663
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,888
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,551
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,591
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,006
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,597
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016