Vytvoriť faktúru

AXON PRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AXON PRO
IČO 31387811
DIČ 2020304440
IČ DPH SK2020304440
Dátum vzniku 30 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AXON PRO
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 727 473 €
Zisk 72 915 €
Aktíva 875 846 €
Vlastný kapitál 11 232 €
Kontaktné informácie
Email office@axonpro.sk
Webová stránka http://www.axonpro.sk
Phone(s) +421262410360
Fax(es) 0262410363
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,395,947
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,603
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,603
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,603
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,356,932
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,883
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 272
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,611
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,054
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,054
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,318,207
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,317,317
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,317,317
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 754
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 136
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,788
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,880
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,908
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,412
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,412
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,395,947
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,573
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,813
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 85,206
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85,206
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,915
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,226,374
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 551
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 336
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 215
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,217,703
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,001,661
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,001,661
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 170,400
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,962
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,696
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,640
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,344
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,120
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,820
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,725,775
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,727,473
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 493,488
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,232,287
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,598
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,632,947
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 442,370
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,932
D. Služby (účtová skupina 51) 1,945,691
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 150,032
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 110,792
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,902
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,338
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,947
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,042
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,042
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,850
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,083
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 94,526
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,782
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 30
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 662
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 662
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -619
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,907
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,992
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,046
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,054
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 72,915
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016