Vytvoriť faktúru

AMCORI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMCORI
IČO 31387900
DIČ 2020913433
Dátum vzniku 02 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMCORI
Zámocká 22
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 795 €
Zisk -13 501 €
Aktíva 64 738 €
Vlastný kapitál 57 604 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 52,925
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 35,353
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 35,353
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 35,353
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,572
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,800
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,200
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,600
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,150
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,150
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,150
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,622
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,462
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 160
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,925
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,437
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 8,713
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 8,713
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,163
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,163
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,501
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 488
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 488
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,595
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,795
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,793
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,530
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 200
D. Služby (účtová skupina 51) 4,326
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 0
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,265
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,267
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,800
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 9,800
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,082
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 25,000
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,282
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,017
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 484
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 484
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,501
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387900 DIČ: 2020913433
 • Sídlo: AMCORI, Zámocká 22, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04 02.02.1995
  Katarína Dvořaková Mamateyova 6 Bratislava 851 04 04.09.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Radim Dvořák 33 194 € (50%) Mamateyova 6 Bratislava 851 04
  Katarína Dvořaková 33 194 € (50%) Mamateyova 6 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.09.2013Noví spoločníci:
   Katarína Dvořaková Mamateyova 6 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.01.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel
   Noví spoločníci:
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava-Petržalka 851 04
   12.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Pelican, s.r.o. IČO: 35 773 979 Zámocká 22 Bratislava 811 01
   20.09.2006Nové obchodné meno:
   AMCORI s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Dvořáková Mamateyova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 04.09.2006
   19.09.2006Zrušené obchodné meno:
   AMCORI, spol. s r.o.
   12.04.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Noví spoločníci:
   Pelican, s.r.o. IČO: 35 773 979 Zámocká 22 Bratislava 811 01
   11.04.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov v slovenskej mene
   Zrušeny spoločníci:
   Pelican production spol. s r.o. IČO: 35 773 979 Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   21.06.2005Nové sidlo:
   Zámocká 22 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Pelican production spol. s r.o. IČO: 35 773 979 Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   20.06.2005Zrušené sidlo:
   Drieňová č. 34 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Pelican production spol. s r.o. IČO: 35 773 979 Kočánkova 1 Bratislava 851 01
   23.09.2002Nové sidlo:
   Drieňová č. 34 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 02.02.1995
   22.09.2002Zrušené sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 852 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   12.11.1999Noví spoločníci:
   Pelican production spol. s r.o. IČO: 35 773 979 Kočánkova 1 Bratislava 851 01
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   11.11.1999Zrušeny spoločníci:
   C.E.P., spol. s r.o. IČO: 31 392 831 Radlinského 13 Bratislava
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   04.11.1998Noví spoločníci:
   C.E.P., spol. s r.o. IČO: 31 392 831 Radlinského 13 Bratislava
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   06.07.1998Nové sidlo:
   Kočánkova 1 Bratislava 852 28
   Noví spoločníci:
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   05.07.1998Zrušené sidlo:
   Ovsištské nám 1 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   QUEST, spol. s r.o IČO: 31 392 831 Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   29.11.1996Nové obchodné meno:
   AMCORI, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   QUEST, spol. s r.o IČO: 31 392 831 Ovsištské námestie 1 Bratislava 851 04
   Miroslav Zjavka Súľovská 27 Bratislava 821 05
   28.11.1996Zrušené obchodné meno:
   FORBESS, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   QUADRO, spol. s r.o. Ovsištské námestie 1 Bratislava
   09.01.1996Noví spoločníci:
   QUADRO, spol. s r.o. Ovsištské námestie 1 Bratislava
   08.01.1996Zrušeny spoločníci:
   QUADRO, spol. s r.o. Ovsištské námestie 1 Bratislava
   PhDr. Ján Veselovský Toryská 27 Bratislava 821 07
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   FORBESS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ovsištské nám 1 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hracích prístrojov a výherných hracích prístrojov v slovenskej mene
   Noví spoločníci:
   QUADRO, spol. s r.o. Ovsištské námestie 1 Bratislava
   PhDr. Ján Veselovský Toryská 27 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Radim Dvořák Mamateyova 6 Bratislava 851 04