Vytvoriť faktúru

HELBOR TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HELBOR TRADING
IČO 31387926
DIČ 2020327056
IČ DPH SK2020327056
Dátum vzniku 23 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELBOR TRADING
Jazdecká 2140/46
93101
Šamorín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 640 €
Zisk 10 610 €
Aktíva 14 507 €
Vlastný kapitál -10 897 €
Kontaktné informácie
Email helbor@helbor.sk
Phone(s) 0262411313, 0315527334, 0903265799
Mobile phone(s) +421903265799, 0903265799, 0907254484
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,877
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,838
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,529
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 37
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,492
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,129
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,129
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,129
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,180
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 256
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,924
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,877
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,951
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,601
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,601
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -12,231
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,231
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,610
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,926
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 164
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 164
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,762
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 55
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,397
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,310
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 47,640
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 47,640
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,199
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,690
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,041
D. Služby (účtová skupina 51) 4,254
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 214
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,441
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,655
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 44
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -42
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,399
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,789
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,789
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,610
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016