Vytvoriť faktúru

INVESTA Centrum - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INVESTA Centrum
IČO 31387969
DIČ 2020304495
IČ DPH SK2020304495
Dátum vzniku 02 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INVESTA Centrum
Tobrucká 5
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 450 872 €
Zisk -91 967 €
Aktíva 495 434 €
Vlastný kapitál -13 003 €
Kontaktné informácie
Email tobrucka@pizzamizza.sk
Webová stránka http://www.pizzamizza.sk
Phone(s) +421252965034
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 466,230
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 311,150
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 261,359
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 179,026
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 82,333
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 49,791
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 16,597
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 33,194
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,029
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,732
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,025
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,707
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 133,505
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,812
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,812
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 24,553
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 81,140
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,792
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,624
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,168
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,051
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 170
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 881
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 466,230
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,030
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 24,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 24,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 380,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,357
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,357
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -299,360
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -299,360
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -91,967
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 450,924
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 88,718
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,958
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 85,760
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 358,871
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,959
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,959
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 294,817
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,999
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,700
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,232
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,164
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,335
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,335
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 276
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 276
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 364,233
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 450,872
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 66,954
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 364,233
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,410
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 4,893
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,399
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,983
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 534,795
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 48,219
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 208,263
D. Služby (účtová skupina 51) 61,228
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 160,675
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 114,225
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,611
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,839
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,802
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,995
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,995
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,399
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,214
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -83,923
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 125,780
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,084
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,906
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,906
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,177
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,084
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -91,007
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -91,967
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31387969 DIČ: 2020304495 IČ DPH: SK2020304495
 • Sídlo: INVESTA Centrum, Tobrucká 5, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 20.05.2003
  Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 20.05.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Šétaffy 12 000 € (50%) Tobrucká 5 Bratislava 811 02
  Marek Kriška 12 000 € (50%) Tobrucká 5 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   15.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.12.2009
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   31.12.2009Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj materiálov, výrobkov a komponentov pre vykonávanie stavieb
   propagačná činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby)
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   prekladištia nákladov, skladovanie stavebného a kusového materiálu
   Noví spoločníci:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.12.2009
   06.06.2008Nové predmety činnosti:
   donášková služba
   služby verejných nosičov a poslov
   výroba mlynských výrobkov
   28.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   22.01.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   31.01.2003Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   30.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   05.12.1997Nové obchodné meno:
   INVESTA Centrum spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie montáže okien a dverí
   činnosť stavbyvedúceho - stavebný dozor
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   04.12.1997Zrušené obchodné meno:
   CENTRUM - REALITY spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   JUDr. Gabriela Buľubašová Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   29.07.1996Noví spoločníci:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   JUDr. Gabriela Buľubašová Kúpeľná 10 Bratislava
   28.07.1996Zrušeny spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   09.05.1996Noví spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   08.05.1996Zrušeny spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   05.12.1995Nové obchodné meno:
   CENTRUM - REALITY spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
   04.12.1995Zrušené obchodné meno:
   HIT - okná spol. s r.o.
   06.06.1995Noví spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   05.06.1995Zrušeny spoločníci:
   HELIOS - PLAST s.r.o. pošt. schránka 16 Turnov-Vesecko Česká republika
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   HIT - okná spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž plastových okien, dverí, fasád, zimných záhrad a ostatných stavebných prvkov vyrobených z PVC, hliníka, dreva, textílií
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie, predaja a služieb
   Noví spoločníci:
   HELIOS - PLAST s.r.o. pošt. schránka 16 Turnov-Vesecko Česká republika
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09