Vytvoriť faktúru

PARTNER - vetagro - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PARTNER - vetagro
IČO 31388370
DIČ 2020321105
IČ DPH SK2020321105
Dátum vzniku 08 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PARTNER - vetagro
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 441 711 €
Zisk 6 687 €
Aktíva 1 575 969 €
Vlastný kapitál 377 859 €
Kontaktné informácie
Email vetagro@vetagro.sk
Phone(s) 0255422334, 0255571355
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,420,906
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 124,720
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 124,564
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,958
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,284
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 93,947
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 36
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,339
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 156
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 156
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,288,736
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 465,402
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 303
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 464,676
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 423
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,551
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,551
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 813,777
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 813,777
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 813,777
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,006
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 680
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,326
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,450
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,450
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,420,906
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 384,546
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,641
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 368,914
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 368,914
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,687
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,034,802
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,838
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,838
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 956,063
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 316,101
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 316,101
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 556,185
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 40,893
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,407
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,658
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,819
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24,437
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,098
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,339
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,464
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,558
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 940
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 618
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,419,681
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,441,711
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,412,990
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,691
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,330
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,425,901
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,913,273
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,420
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -238
D. Služby (účtová skupina 51) 185,937
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 237,624
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 176,635
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 58,100
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,889
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,425
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,151
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,151
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 63
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,246
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,810
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 293,289
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 11
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,280
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,127
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,127
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,153
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,258
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,552
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,865
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 984
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388370 DIČ: 2020321105 IČ DPH: SK2020321105
 • Sídlo: PARTNER - vetagro, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marian Uhrík Lekárenská 1653/4 Bernolákovo 900 27 08.02.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marian Uhrík 3 652 € (55%) Bernolákovo 900 27
  Ing. Peter Uhrík 1 992 € (30%) Bratislava 821 04
  Ing. Jozef Nociar 996 € (15%) Šaľa 927 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.2011Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   21.09.2011Zrušené sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   01.07.2010Noví spoločníci:
   Ing. Marian Uhrík Lekárenská 1653/4 Bernolákovo 900 27
   Ing. Peter Uhrík Na Križovatkách 16210/37 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Uhrík Lekárenská 1653/4 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.02.1995
   30.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27
   Ing. Peter Uhrík Poštová 38 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.02.1995
   02.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Nociar 8.mája 13 Šaľa 927 01
   Ing. Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27
   01.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   01.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Uhrík Poštová 38 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.02.1995
   31.03.2004Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   30.11.1998Noví spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   05.02.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov
   09.04.1997Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   výkon veterinárnej služby spočívajúcej v zásobovaní veterinárnymi liečivami a prípravkami registrovanými a povolenými v Slovenskej republike
   08.02.1995Nové obchodné meno:
   PARTNER - vetagro spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v oblasti výživy hospodárskych zvierat
   Noví spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo