Vytvoriť faktúru

Veselský - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Veselský
IČO 31388418
DIČ 2020304627
IČ DPH SK2020304627
Dátum vzniku 30 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Veselský
Levárska 9
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 171 581 €
Zisk 36 895 €
Aktíva 699 432 €
Vlastný kapitál 389 672 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 729,778
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 494,350
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 97,019
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,699
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 93,320
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 397,331
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 397,331
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 232,712
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 42,960
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,922
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 174,993
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 169,319
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,319
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,674
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,759
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,079
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,680
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,716
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,716
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 729,778
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 426,566
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 401,647
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 401,647
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,616
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,616
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,592
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,695
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -44,287
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,895
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 303,196
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,563
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,563
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 290,153
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 184,271
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,271
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 96,399
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,850
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,668
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,018
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -53
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 770
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 770
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,710
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 16
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 16
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,170,168
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,171,581
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,090,701
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 79,467
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,413
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,106,409
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,816,606
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,025
D. Služby (účtová skupina 51) 145,156
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,365
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,791
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,356
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,218
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,310
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,168
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,168
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 11,470
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,309
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,172
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,381
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,927
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,582
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,582
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,345
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,924
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,248
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,353
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,353
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,895
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388418 DIČ: 2020304627 IČ DPH: SK2020304627
 • Sídlo: Veselský, Levárska 9, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Januára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava 30.01.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Veselský 401 647 € (100%) Levárska 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2005Nové sidlo:
   Levárska 9 Bratislava 841 04
   11.02.2005Zrušené sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   10.12.1996Noví spoločníci:
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava
   09.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava
   30.01.1995Nové obchodné meno:
   Veselský spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava