Vytvoriť faktúru

Rhea - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Rhea
IČO 31388507
DIČ 2020354171
IČ DPH SK2020354171
Dátum vzniku 08 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rhea
Elektrárenská 12440/1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 865 300 €
Zisk 77 331 €
Aktíva 1 781 580 €
Vlastný kapitál 906 796 €
Kontaktné informácie
Email company@rhea.sk
Phone(s) 0244640340, 0244640350, 0249101911, 0249101914
Fax(es) 0249101922
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,633,180
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 681,612
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 681,612
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 59,749
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 610,886
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,377
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,600
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,946,006
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 336,823
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 517
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 336,306
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,861
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,861
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,861
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,582,739
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,582,706
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,582,706
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,583
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,002
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,581
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,562
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5,162
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,633,180
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,036,317
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,833
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 915,170
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 915,170
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,331
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,596,842
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 45,021
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 3,485
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,379
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 38,070
12. Odložený daňový záväzok (481A) -1,913
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 13,211
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,511,410
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,050,067
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,050,067
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 118,972
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,820
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 216,551
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,544
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,656
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 21
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 21
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,865,630
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,865,300
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,523,381
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,336,921
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,998
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,756,125
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,632,589
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,950
D. Služby (účtová skupina 51) 514,292
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 500,049
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 394,028
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 95,428
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,593
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,730
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,048
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,048
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,886
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,581
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 109,175
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 656,471
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 329
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 325
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,715
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,829
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,829
O. Kurzové straty (563) 1,284
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,602
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,386
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 100,789
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,458
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,458
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,331
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016