Vytvoriť faktúru

Roseco - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Roseco
IČO 31388515
DIČ 2020321160
IČ DPH SK2020321160
Dátum vzniku 07 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Roseco
Gorkého 12
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 837 €
Zisk -5 787 €
Aktíva 97 294 €
Vlastný kapitál 20 021 €
Kontaktné informácie
Email info@roseco.eu
Phone(s) 0220863086
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 67,452
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 64,674
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,674
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,250
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,411
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,013
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,379
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 176
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,203
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 966
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,237
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 399
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 291
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 108
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 67,452
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,549
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,834
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,834
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,787
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,903
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 52,903
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,717
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,717
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,186
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,000
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,320
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,837
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,320
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,517
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,580
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,406
D. Služby (účtová skupina 51) 3,527
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 489
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,075
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,075
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,901
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 182
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,743
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,613
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,827
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,787
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016