Vytvoriť faktúru

TATRAAUDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRAAUDIT
IČO 31388574
DIČ 2020354446
IČ DPH SK2020354446
Dátum vzniku 13 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRAAUDIT
Šintavská 26
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 680 €
Zisk 4 955 €
Kontaktné informácie
Email tatraaudit@tatraaudit.sk
Phone(s) 0905465578, 0262528187
Mobile phone(s) 0905465578
Fax(es) 0262528189
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,653
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,486
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,486
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,055
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 431
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,152
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,457
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 400
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 400
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,057
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,695
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,051
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,644
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,653
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,124
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 675
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 675
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,855
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,855
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,955
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,529
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 740
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 740
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,772
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,475
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,475
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,715
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 582
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,567
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,680
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,567
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,007
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,337
D. Služby (účtová skupina 51) 5,037
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 35
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,027
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,027
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 571
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,673
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,193
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 188
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 177
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 177
XII. Kurzové zisky (663) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 191
O. Kurzové straty (563) 90
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 101
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,670
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,715
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,715
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,955
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017