Vytvoriť faktúru

GREMIUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GREMIUM
IČO 31388744
DIČ 2020921111
IČ DPH SK2020921111
Dátum vzniku 14 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GREMIUM
Bajkalská 29
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 186 902 €
Zisk -2 696 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253411200
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 725,590
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 725,590
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 60,174
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,303
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,566
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,456
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 754,893
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -229,630
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 430
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -234,003
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,696
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 984,523
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,538
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 937,359
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,256
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 473
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 723
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 901,907
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,626
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 186,902
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 165,962
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,940
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 183,619
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,606
C. Služby (účtová skupina 51) 113,120
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,874
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,644
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 19,429
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 18,437
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,509
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,283
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,236
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 238
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 238
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,257
M. Nákladové úroky (562) 1,397
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,860
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,019
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,736
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,696
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.11.2016