Vytvoriť faktúru

JL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JL
IČO 31388752
DIČ 2020330169
IČ DPH SK2020330169
Dátum vzniku 02 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JL
Dvojkrížna 5
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 570 135 €
Zisk 31 761 €
Aktíva 3 612 169 €
Vlastný kapitál 1 873 459 €
Kontaktné informácie
Email jlsekretariat@jl.sk
Webová stránka http://www.bnp.sk;http://www.jl.sk
Phone(s) +421240204105, +421240204104, +421240204108, +421240204119, +421240204112, +421240204109, +421240204106, +421240204111, +421240204107, +421240204102, +421240204110, +421240204123, +421240204103, +421240204120, +421240204125, +421240201526, +421240204117, +42124020152
Fax(es) 0240204115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,302,415
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,747,046
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,486,216
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 420,221
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 998,065
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 67,930
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 260,830
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 260,830
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,548,953
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 693,783
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 693,783
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 821,909
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 799,947
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 799,947
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,962
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,261
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,480
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,781
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,416
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,887
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 529
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,302,415
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,719,203
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 34,386
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -200,322
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -200,322
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,846,074
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,846,074
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,761
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,583,212
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 141,529
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 111,133
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,638
12. Odložený daňový záväzok (481A) 28,758
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,301,700
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 750,495
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 750,495
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 31,978
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 421,037
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,999
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,894
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,746
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,551
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,878
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,989
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,889
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114,105
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,564,209
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,570,135
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,462,340
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 101,869
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -32,852
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,592
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,186
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,525,716
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,117,308
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 221,576
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -5,270
D. Služby (účtová skupina 51) 352,206
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 518,770
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 367,332
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 133,354
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,084
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,056
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 163,322
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 163,322
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,455
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 87,826
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,467
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,419
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 845,537
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,317
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 32,860
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32,860
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 453
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 453
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,259
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,698
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,188
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,510
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,557
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,058
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,477
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,716
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 27,345
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,629
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,761
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31388752 DIČ: 2020330169 IČ DPH: SK2020330169
 • Sídlo: JL, Dvojkrížna 5, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava 02.02.1995
  Ľubica Lelkesová Madachová 16 Bratislava 821 06 07.08.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Lelkes 6 640 € (100%) Madáchova 16 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Lelkesová Madachová 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2012
   18.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Lelkešová Spoločný zástupca Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Eva Lelkes Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Kristína Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Juliana Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.06.2009
   23.02.2012Noví spoločníci:
   Eva Lelkes Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   22.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   31.07.2009Noví spoločníci:
   Eva Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Gabriela Lelkešová Spoločný zástupca Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Kristína Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Juliana Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.06.2009
   30.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1995
   19.07.2006Nové predmety činnosti:
   montáž technologických zariadení pri realizácii lakovacích kabín
   obstarávateľská činnosť spojená s dodávkou lakovacích kabín
   02.06.2003Nové sidlo:
   Dvojkrížna 5 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1995
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1995
   01.06.2003Zrušené sidlo:
   Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   07.04.1999Nové predmety činnosti:
   predaj lakov a pomocného materiálu pre lakovne a karosárske dielne /formou maloobchodu a veľkoobchodu/
   predaj a kúpa nových a použitých motorových vozidiel
   predaj náhradných dielcov na motorové vozidlá
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti záručných a pozáručných služieb pre motorové vozidlá
   poradenstvo v oblasti autoopravárenstva
   oprava motorových vozidiel a oprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   06.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   JL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava