Vytvoriť faktúru

Viessmann - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Viessmann
IČO 31388841
DIČ 2020330191
IČ DPH SK2020330191
Dátum vzniku 08 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Viessmann
Ivánska cesta 30/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 077 125 €
Zisk -345 678 €
Aktíva 12 690 958 €
Vlastný kapitál 2 403 625 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232230100, 0232230103
Fax(es) 0232230123
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,961,342
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,530,866
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,530,866
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,148,752
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,119,797
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 255,016
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,301
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,916,292
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,527,616
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,527,616
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 21,158
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 21,158
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,959,882
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,952,236
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,898,690
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,053,546
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,646
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,407,636
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,705
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,396,931
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 514,184
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 92,330
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 421,854
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,961,342
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,057,947
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,221,058
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,849,988
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,628,930
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -345,678
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,682,934
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 996,760
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,188
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 989,572
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,524,647
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,969,221
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,592,247
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,376,974
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 76,806
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 43,777
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 148,463
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 286,380
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 161,527
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 80,327
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 81,200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 220,461
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 220,461
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,648,480
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,077,125
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 23,290,355
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 358,125
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 425,478
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,345,564
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 19,740,008
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 319,947
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 4,640
D. Služby (účtová skupina 51) 2,100,838
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,732,999
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,298,159
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 391,420
4. Sociálne náklady (527, 528) 43,420
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,162
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 232,212
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 232,212
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 27,565
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,193
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -268,439
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,483,047
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 708
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 199
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 199
XII. Kurzové zisky (663) 509
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46,952
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 29,807
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 29,807
O. Kurzové straty (563) 9,847
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,298
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46,244
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -314,683
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 30,995
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,916
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 28,079
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -345,678
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015