Vytvoriť faktúru

FANCAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FANCAR
IČO 31389066
DIČ 2020304682
IČ DPH SK2020304682
Dátum vzniku 09 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FANCAR
Trnavská cesta 51
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 567 959 €
Zisk 29 926 €
Aktíva 1 482 665 €
Vlastný kapitál 781 742 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243429355, 0243641212, 0243641213, 0248272282, 0908744994
Fax(es) 0243429400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,111,185
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 756,493
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 756,493
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 539,948
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 186,405
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,140
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 351,371
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 349,887
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,295
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 348,592
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -16,880
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -17,524
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -17,524
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 644
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,364
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,221
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,143
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,321
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,321
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,111,185
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 801,989
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 764,096
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 764,096
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,926
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 309,044
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 40
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 70,070
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 131,245
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 177,735
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,735
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,481
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,215
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -71,074
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 888
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,457
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,457
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 101,232
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 152
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 152
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,357,346
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,567,959
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,143,310
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 191,996
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 22,040
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 210,613
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,513,102
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 932,771
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 80,407
D. Služby (účtová skupina 51) 166,770
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 242,486
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 175,878
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 63,349
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,259
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,495
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,540
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,540
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20,531
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,572
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,530
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,857
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,358
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,628
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,821
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,821
O. Kurzové straty (563) 20
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,787
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,628
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,229
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,303
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,303
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,926
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389066 DIČ: 2020304682 IČ DPH: SK2020304682
 • Sídlo: FANCAR, Trnavská cesta 51, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Pilárik Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 06.12.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Pilárik 6 639 € (100%) Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.09.2006Nové sidlo:
   Trnavská cesta 51 Bratislava 821 01
   18.09.2006Zrušené sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   26.01.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel - autobazár
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pilárik Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kolářik Kopernikova 57 Bratislava
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   06.12.1995Nové obchodné meno:
   FANCAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kolářik Kopernikova 57 Bratislava
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pilárik Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
   05.12.1995Zrušené obchodné meno:
   FANCAR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cintorínska 26 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   29.03.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   09.02.1995Nové obchodné meno:
   FANCAR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 26 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj motorových vozidiel
   oprava a servis motorových vozidiel
   oprava karosérii
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava