Vytvoriť faktúru

Saint-Gobain Construction Products - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Saint-Gobain Construction Products
IČO 31389139
DIČ 2020339761
IČ DPH SK2020339761
Dátum vzniku 21 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Saint-Gobain Construction Products
Stará Vajnorská 139
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 198 617 €
Zisk -230 475 €
Kontaktné informácie
Email info@isover.sk
Webová stránka http://www.isover.sk
Phone(s) +421249212122
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 37,189,314
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,930,415
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,652,358
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 264,233
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 184,386
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 2,109,334
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 94,405
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,278,057
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,390,410
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,828,785
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,101,768
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,796
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 462,766
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 485,532
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,205,800
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,338,151
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,372,835
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 270,770
3. Výrobky (123) - /194/ 379,885
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,314,661
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 604,414
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 604,414
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,242,112
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,832,976
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,832,976
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 392,530
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,606
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,123
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,861
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,262
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 53,099
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 52,833
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 266
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,189,314
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,018,008
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,655
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,655
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,239,189
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,250,683
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,494
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -230,475
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,066,798
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,991,125
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 22,229
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 924,321
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,044,575
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,060,363
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,733,309
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,733,309
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,965,607
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 359,087
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 261,934
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 545,129
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 195,297
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 749,478
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 433,718
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 315,760
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 265,832
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 104,508
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 931
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 83,077
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 20,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 64,202,062
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 64,198,617
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,139,181
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 35,115,181
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 949,284
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 239,202
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 321,594
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 171,745
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 262,430
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,593,625
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 21,156,035
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,219,971
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 6,763
D. Služby (účtová skupina 51) 9,239,333
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,879,815
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,575,896
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,022,786
4. Sociálne náklady (527, 528) 281,133
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 158,565
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,983,549
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,794,636
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 1,188,913
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 50,135
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 656,508
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 242,951
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -395,008
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,142,340
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,445
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,840
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,840
XII. Kurzové zisky (663) 605
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,510
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,162
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,162
O. Kurzové straty (563) 5,991
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 34,357
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -47,065
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -442,073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -211,598
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -214,482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -230,475
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389139 DIČ: 2020339761 IČ DPH: SK2020339761
 • Sídlo: Saint-Gobain Construction Products, Stará Vajnorská 139, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Jakabovič Bratislava - Vrakuňa 20320 821 07 15.06.2002
  Ing. Roman Regec Trnavská 896/67 Špačince 919 51 24.03.2009
  Roland Bourgeois Avenue de la Libération 91 Nancy 540 00 Francúzsko 02.07.2010
  Ing. Martin Greguš, MBA Stropkovská 103/13 Bratislava 821 03 01.01.2013
  Radoslav Černý Partizánska 29/32 Nitra 949 01 01.09.2014
  Ing. Tomáš Rosák Počernická 513/856 Praha 108 00 Česká repulika 20.06.2011
  Jarosław Malik Pasieczna 4c Zabrzeg 43-516 Poľská republika 20.06.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Saint-Gobain Produits pour la construction S.A.S. 6 639 € (100%) Courbevoie 924 00 Francúzsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.09.2014Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   prenájom hnuteľných vecí
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Černý Partizánska 29/32 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.09.2014
   31.08.2014Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   05.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Greguš , MBA Stropkovská 103/13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.2013
   04.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Baláž nám. Hraničiarov 23 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   02.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Bratislava - Vrakuňa 20320 821 07 Vznik funkcie: 15.06.2002
   01.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Estónska 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.2002
   07.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Rosák Počernická 513/856 Praha 108 00 Česká repulika Vznik funkcie: 20.06.2011
   Jarosław Malik Pasieczna 4c Zabrzeg 43-516 Poľská republika Vznik funkcie: 20.06.2011
   09.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Roland Bourgeois Avenue de la Libération 91 Nancy 540 00 Francúzsko Vznik funkcie: 02.07.2010
   08.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Šimko Mokrá 366 Mokrá - Horákov 664 04 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2007
   13.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Estónska 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.2002
   12.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Exnárova 47 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 15.06.2002
   18.12.2009Noví spoločníci:
   Saint-Gobain Produits pour la construction S.A.S. Avenue d´ Alsace Les Miroirs 18 Courbevoie 924 00 Francúzsko
   17.12.2009Zrušeny spoločníci:
   SAINT-GOBAIN WEBER SA Rue de Brie Servon 771 70 Francúzsko
   01.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Regec Trnavská 896/67 Špačince 919 51 Vznik funkcie: 24.03.2009
   22.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Patrik Vančík Hviezdoslavova 8 Cífer 919 43 Vznik funkcie: 01.01.2008
   14.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Ivan Miletičova 34 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.06.2008
   16.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Ivan Miletičova 34 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.06.2008
   15.07.2008Zrušeny predmety činnosti:
   preklady a tlmočenie z/do jazyka nemeckého, s výnimkou služieb vymedzených zák.č. 36/67 Zb.
   vyučovanie nemeckého jazyka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Olivier Mercier pobyt na území SR : Grösslingova 9 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.04.2007
   08.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Exnárova 47 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 15.06.2002
   07.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Hronská 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.06.2002
   20.02.2008Nové predmety činnosti:
   priemyslová výroba suchých omietkových zmesí všetkého druhu
   výroba omietok, náterov a tekutých podlahovín
   výroba umelých kameňov
   výroba stavebných materiálov a pomocných materiálov
   prieskum trhu v oblasti stavebníctva a stavebných produktov
   reklamná činnosť
   výroba izolačných materiálov
   08.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Baláž nám. Hraničiarov 23 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   07.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Baláž nám. Hraničiarov 23 Braine 851 03 Francúzska republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   01.01.2008Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 139 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Baláž nám. Hraničiarov 23 Braine 851 03 Francúzska republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   Ing. Patrik Vančík Hviezdoslavova 8 Cífer 919 43 Vznik funkcie: 01.01.2008
   31.12.2007Zrušené sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   08.12.2007Noví spoločníci:
   SAINT-GOBAIN WEBER SA Rue de Brie Servon 771 70 Francúzsko
   07.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Saint - Gobain Isover Austria GmbH Prager strasse 77 Stockerau Rakúsko
   26.06.2007Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   vedenie mzdovej agendy
   zhotovenie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie soflvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poskytovanie hardvéru - predaj výpočtovej techniky
   zhotovovanie grafických návrhov výpočtovou technikou podľa predlohy
   poradenské a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia, elektronických zariadení na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát
   administratívne a kancelárske práce
   organizovanie školení a vzdelávacích podujatí
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   01.05.2007Nové obchodné meno:
   Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Saint - Gobain Isover Austria GmbH Prager strasse 77 Stockerau Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Šimko Mokrá 366 Mokrá - Horákov 664 04 Česká republika Vznik funkcie: 17.04.2007
   Olivier Mercier pobyt na území SR : Grösslingova 9 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.04.2007
   30.04.2007Zrušené obchodné meno:
   Saint-Gobain Isover Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Saint-Gobain Isover Austria AG Prager strasse 77 Stockerau Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Phillippe Henrotte Stallburggasse 2 Viedeň Rakusko Vznik funkcie: 27.11.2003
   15.12.2003Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Phillippe Henrotte Stallburggasse 2 Viedeň Rakusko Vznik funkcie: 27.11.2003
   14.12.2003Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava Skončenie funkcie: 27.11.2003
   02.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jakabovič Hronská 30 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.06.2002
   01.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Wolf Schwarzmeier Ferdinand Raimundgasse 10 Stockerau A-2000 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1164/29 Bratislava Skončenie funkcie: 15.06.2002
   08.03.2001Nové obchodné meno:
   Saint-Gobain Isover Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Saint-Gobain Isover Austria AG Prager strasse 77 Stockerau Rakúsko
   07.03.2001Zrušené obchodné meno:
   TEL ISOVER SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tel Mineralwolle Aktiengesellschaft Prager Strasse 77 Stockerau Rakúsko
   10.08.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dkfm. Wolf Schwarzmeier Ferdinand Raimundgasse 10 Stockerau A-2000 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1164/29 Bratislava Skončenie funkcie: 15.06.2002
   09.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.09.1998Nové obchodné meno:
   TEL ISOVER SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Tel Mineralwolle Aktiengesellschaft Prager Strasse 77 Stockerau Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava Skončenie funkcie: 27.11.2003
   09.09.1998Zrušené obchodné meno:
   SIMAT spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava
   26.06.1997Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   25.06.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 832 18
   28.03.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 832 18
   27.03.1996Zrušené sidlo:
   Gercenova 29 Bratislava 851 01
   21.02.1995Nové obchodné meno:
   SIMAT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   preklady a tlmočenie z/do jazyka nemeckého, s výnimkou služieb vymedzených zák.č. 36/67 Zb.
   vyučovanie nemeckého jazyka
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Síbert Gercenova 29 Bratislava