Vytvoriť faktúru

VÝŤAHY ZEVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno VÝŤAHY ZEVA
IČO 31389147
DIČ 2020330202
IČ DPH SK2020330202
Dátum vzniku 22 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VÝŤAHY ZEVA
Beckovská 38
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 625 211 €
Zisk 155 467 €
Kontaktné informácie
Email zeva@zeva.sk
Webová stránka http://www.zeva.sk
Phone(s) +421248208620, +421248208622
Mobile phone(s) +421903445196, +421911819875
Fax(es) 0248208623
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,061,585
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 37,740
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,262
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 20,262
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,478
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,478
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,022,360
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 174,841
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 80,876
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 61,332
3. Výrobky (123) - /194/ 32,633
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,861
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,861
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,861
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 622,840
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 622,840
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 622,840
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 221,818
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,343
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 209,475
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,485
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,485
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,061,585
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 416,035
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,500
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 880
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,657
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,657
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 250,531
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 250,531
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 155,467
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 626,820
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,842
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,842
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 316,501
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 143,864
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,864
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,536
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,896
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,603
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,602
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,260
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,260
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 286,217
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 18,730
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 448
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 18,282
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,627,298
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,625,211
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,240,133
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,387,165
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -9,522
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 208
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,227
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,414,362
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,395,536
D. Služby (účtová skupina 51) 580,769
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 414,829
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 298,004
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 103,731
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,094
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,661
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,416
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,416
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 951
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,200
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 210,849
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 641,471
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,553
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,264
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,264
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,271
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,529
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 202,320
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 46,853
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 46,853
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 155,467
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017