Vytvoriť faktúru

VÝŤAHY ZEVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VÝŤAHY ZEVA
IČO 31389147
DIČ 2020330202
IČ DPH SK2020330202
Dátum vzniku 22 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VÝŤAHY ZEVA
Beckovská 38
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 543 877 €
Zisk 94 938 €
Kontaktné informácie
Email zeva@zeva.sk
Webová stránka http://www.zeva.sk
Phone(s) +421248208620, +421248208622
Mobile phone(s) +421903445196, +421911819875
Fax(es) 0248208623
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 847,326
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,686
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 26,346
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 26,346
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,340
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,340
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 798,683
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 191,205
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 87,718
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 50,347
3. Výrobky (123) - /194/ 53,140
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,861
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,861
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,861
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 603,886
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 603,886
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 603,886
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 731
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 644
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,957
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,957
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 847,326
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 260,569
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,500
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 880
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,657
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,657
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 155,594
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 155,594
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94,938
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 562,701
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,441
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,131
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 310
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 311,455
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 199,557
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 199,557
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 279
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,417
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,638
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,564
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,839
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,839
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 144,966
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 84,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 24,056
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 24,056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,525,638
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,543,877
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,167,921
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,357,717
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 10,304
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,102
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,413,025
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,431,766
D. Služby (účtová skupina 51) 595,684
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 369,417
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 265,670
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 92,625
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,122
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,500
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,272
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,272
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,022
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,364
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 130,852
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 508,492
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,379
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,728
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,728
O. Kurzové straty (563) 12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,639
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,379
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 123,473
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 28,535
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 28,535
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 94,938
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31389147 DIČ: 2020330202 IČ DPH: SK2020330202
 • Sídlo: VÝŤAHY ZEVA, Beckovská 38, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05 22.02.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Buday 750 € (10%) Včelárska 28 Bratislava 821 05
  Ing. Alexander Pomšár 750 € (10%) Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
  Peter Vavro 3 000 € (40%) Bratislava 851 01
  Ladislav Zemánek 3 000 € (40%) Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.05.1997Nové sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Alexander Pomšár Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   15.05.1997Zrušené sidlo:
   Beckovská 39 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Alexander Pomšár Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   22.02.1995Nové obchodné meno:
   VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beckovská 39 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, generálne opravy a rekonštrukcie zdvíhacích zariadení
   montáž komponetnov a náhradných dielov na zdvíhacie zariadenia
   výroba rozvádzačov nízkeho napätia a elektrických zariadení do 1 000 V
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod, maloobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Alexander Pomšár Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05