Vytvoriť faktúru

G-PLANT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G-PLANT
IČO 31389180
DIČ 2020304759
IČ DPH SK2020304759
Dátum vzniku 17 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G-PLANT
Flőglova 5
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 466 562 €
Zisk 105 568 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903552622
Mobile phone(s) 0903552622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,792,320
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 927,672
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 927,672
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 93,971
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 211,559
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 557,488
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 64,654
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 863,021
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,928
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,928
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 770,081
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 769,608
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 769,608
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 473
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91,012
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,472
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 81,540
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,627
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,627
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,792,320
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 142,673
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 29,802
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,802
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 105,568
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,649,647
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,295
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,295
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,648,352
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 395,848
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 395,848
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,228,307
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,702
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 957
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 951,847
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,466,562
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 515,045
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 436,803
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 508,270
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,444
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,357,453
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 492,833
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,774
D. Služby (účtová skupina 51) 111,928
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,510
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,054
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,321
4. Sociálne náklady (527, 528) 135
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,158
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 226,675
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 226,675
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 383,730
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 51,776
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,069
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 109,109
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 297,313
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,382
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 3,341
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,626
O. Kurzové straty (563) 2,921
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 705
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -244
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 108,865
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,297
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,297
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 105,568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015