Vytvoriť faktúru

EXCIMER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXCIMER
IČO 31389279
DIČ 2020837434
Dátum vzniku 15 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXCIMER
Jána Stanislava 20/E
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 249 416 €
Zisk 672 665 €
Kontaktné informácie
Email excimer@excimer.sk
Phone(s) 0260201511, 0905259692
Mobile phone(s) 0905259692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,949,510
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 100,783
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 94,091
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 94,091
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,692
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 6,692
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,847,221
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 416,039
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 610
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 610
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,035
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400,394
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,431,182
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56,533
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,374,649
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,506
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,506
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,949,510
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,815,422
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,003
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,003
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,130,794
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,130,794
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 672,665
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,088
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,596
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,596
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 104,675
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,872
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,872
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 43,059
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,240
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,504
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,817
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,817
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,240,097
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,249,416
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,240,097
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,030
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,289
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,377,929
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 153,446
D. Služby (účtová skupina 51) 456,100
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 746,365
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 624,178
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 115,523
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,664
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,049
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,412
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,412
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,627
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 930
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 871,487
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,630,551
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 901
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 901
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 901
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,174
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,160
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,273
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 865,214
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 192,549
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 192,549
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 672,665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015