Vytvoriť faktúru

Castrol Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Castrol Slovensko
IČO 31389287
DIČ 2020354358
IČ DPH SK2020354358
Dátum vzniku 17 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Castrol Slovensko
Rožňavská 24
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 424 508 €
Zisk 1 427 039 €
Kontaktné informácie
Email info.sk@castrol.com
Webová stránka http://www.castrol.sk
Phone(s) +421248777300
Fax(es) 0248777350
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,697,641
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,592
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,592
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,592
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,664,260
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 235,216
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 235,216
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 526,588
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 241,046
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 241,046
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 285,542
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,919,185
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,805,732
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,363
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,799,369
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,449
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96,004
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,983,271
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,617
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,977,654
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,789
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,789
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,697,641
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,939,016
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,010,888
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,010,888
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 501,089
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 501,089
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,427,039
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,758,625
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,455
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,455
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 879,182
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 632,625
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 364,414
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 268,211
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,350
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,730
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 186,316
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 161
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 875,988
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 875,988
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,417,914
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,424,508
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,962,052
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 455,862
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,594
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,519,544
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,466,215
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 124,853
D. Služby (účtová skupina 51) 3,294,437
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,621,404
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 655,118
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 212,911
4. Sociálne náklady (527, 528) 753,375
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 153,062
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,775
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,775
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -244,175
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87,973
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,904,964
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,532,409
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,099
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,857
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,857
XII. Kurzové zisky (663) 28,241
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47,466
O. Kurzové straty (563) 39,291
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,175
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,367
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,888,597
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 461,558
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 591,175
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -129,617
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,427,039
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016