Vytvoriť faktúru

ABB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABB
IČO 31389325
DIČ 2020326396
IČ DPH SK2020326396
Dátum vzniku 13 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABB
Tuhovská 29
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 431 398 €
Zisk 1 325 285 €
Kontaktné informácie
Email info@sk.abb.com
Phone(s) 0908676490, 0908676498
Mobile phone(s) 0908676490, 0908676498
Fax(es) 0259418766
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,519,777
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 425,896
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,050
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,050
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 419,846
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 194,686
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 223,832
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,028,694
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 970,026
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 552,520
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 417,506
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,287,912
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 691,193
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 691,193
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 596,719
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,755,076
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,436,752
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 401,638
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,035,114
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 142,561
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,116,094
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35,026
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,643
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,680
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,824
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,856
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 65,187
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,719
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 48,468
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,519,777
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,879,974
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,940
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,940
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,123,837
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,388
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,032,524
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,032,524
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,325,285
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,639,803
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,122
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 29,122
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 350,849
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 350,849
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,955,901
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,981,691
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,579,609
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,402,082
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 261,947
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 157,985
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 553,963
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 315
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,303,931
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 272,866
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,031,065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,371,192
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,431,398
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,934,012
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,437,180
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 51,708
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,498
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,469,983
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,892,383
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,415,844
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -224,658
D. Služby (účtová skupina 51) 6,115,598
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,564,587
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,881,531
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,499,763
4. Sociálne náklady (527, 528) 183,293
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,877
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 197,830
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 197,830
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -25,294
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 527,808
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,961,415
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,172,025
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,825
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 683
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 683
XII. Kurzové zisky (663) 2,142
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,845
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 253
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 253
O. Kurzové straty (563) 6,496
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,096
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,020
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,945,395
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 620,110
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 617,534
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,576
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,325,285
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015