Vytvoriť faktúru

SYMICO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SYMICO
IČO 31389481
DIČ 2020330224
IČ DPH SK2020330224
Dátum vzniku 27 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYMICO
Priehradná 11
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 118 207 €
Zisk 50 176 €
Aktíva 140 695 €
Vlastný kapitál 98 444 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245258603
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 137,564
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,018
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,018
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,018
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,415
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 936
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 936
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,048
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,106
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,106
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -58
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 35,392
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 35,382
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 10
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 74,039
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 61,972
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,067
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 131
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 131
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 137,564
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 122,980
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 65,501
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 65,501
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,176
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,750
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 666
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 666
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,144
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,144
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,940
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,678
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,678
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,053
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 699
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 344
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -7,203
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,369
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,834
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,834
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 118,207
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,752
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 115,354
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 101
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,718
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,709
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,288
D. Služby (účtová skupina 51) 11,152
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,826
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,504
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,158
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,164
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 684
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,018
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,018
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,489
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,957
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,180
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 771
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 103
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 103
XII. Kurzové zisky (663) 3,306
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,904
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 388
O. Kurzové straty (563) 3,335
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,181
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -724
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 64,765
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,589
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,589
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,176
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015