Vytvoriť faktúru

FRIGO SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FRIGO SLOVAKIA
IČO 31389538
DIČ 2020304836
IČ DPH SK2020304836
Dátum vzniku 22 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRIGO SLOVAKIA
Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 58
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 842 141 €
Zisk 53 622 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263814479
Fax(es) 0263814479
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,392,062
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 79,530
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 79,530
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 54,921
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,609
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,309,064
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 68,044
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,212
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,832
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 239,726
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 220,031
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,031
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,695
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,001,294
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 103,558
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 897,736
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,468
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,468
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,392,062
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,161,350
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,447
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,447
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,095,310
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,095,310
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,622
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 230,712
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,781
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,196
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,585
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 215,743
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 870
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 870
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 201,088
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,985
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,234
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,566
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,188
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,765
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,423
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 840,985
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 842,141
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 575,209
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 265,776
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 660
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 496
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 768,222
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 450,867
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 109,228
D. Služby (účtová skupina 51) 98,755
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 75,253
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 54,761
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,979
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,513
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,407
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,292
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,292
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 872
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,452
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,919
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 182,795
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 856
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 856
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 856
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,732
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,732
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,876
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,043
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,421
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,447
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -26
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015