Vytvoriť faktúru

ELIS INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELIS INTERNATIONAL
IČO 31389589
DIČ 2020347010
IČ DPH SK2020347010
Dátum vzniku 17 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELIS INTERNATIONAL
Škultétyho 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 249 608 €
Zisk 34 328 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.elisinternational.sk;http://www.svietidla-osvetlenie.sk
Phone(s) +421255565312
Fax(es) 0255565312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,957
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,472
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,493
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,281
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 46,157
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,210
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,336
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 144,238
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -162,678
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 907
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -204,552
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,328
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 306,916
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,150
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 305,582
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 257,278
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 19,578
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,393
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,333
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 249,608
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 189,381
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,227
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,435
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,565
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 212,150
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 32,255
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,841
C. Služby (účtová skupina 51) 62,729
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,262
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 190
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,965
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,273
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 35,575
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,060
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,458
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,783
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,056
M. Nákladové úroky (562) 887
N. Kurzové straty (563) 110
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,059
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,056
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 35,402
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,074
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 34,328
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015