Vytvoriť faktúru

ANNEXUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANNEXUS
IČO 31389805
DIČ 2020339101
IČ DPH SK2020339101
Dátum vzniku 27 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANNEXUS
Zrínskeho 9A
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 224 177 €
Zisk -33 638 €
Aktíva 725 991 €
Vlastný kapitál 101 719 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905223820
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 544,868
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 432,640
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 432,640
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 159,032
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 231,923
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 41,685
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,379
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 81,138
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 81,138
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,138
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,241
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,130
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,111
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,849
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,849
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 544,868
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,083
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,194
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 92,887
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 95,088
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,201
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,638
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 476,785
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 219
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 219
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 476,566
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,699
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,699
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 465,600
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 473
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 441
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,353
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 224,182
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 224,177
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 224,026
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252,487
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 119,578
D. Služby (účtová skupina 51) 93,336
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,846
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,779
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,030
4. Sociálne náklady (527, 528) 37
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,449
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,594
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,594
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,684
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -28,310
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,112
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,373
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,373
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,678
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,638
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016