Vytvoriť faktúru

PROMOTION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROMOTION
IČO 31390269
DIČ 2020346955
IČ DPH SK2020346955
Dátum vzniku 08 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMOTION
Dr. Vladimíra Clementisa 10
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 782 406 €
Zisk 389 720 €
Aktíva 1 557 135 €
Vlastný kapitál 380 593 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.agentura-promotion.sk
Phone(s) +421248282140
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,292,538
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 600,110
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 200,908
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,249
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 179,659
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 399,202
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 399,202
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 678,033
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,400
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 127
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,273
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 298,880
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 224,343
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 224,343
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,721
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,816
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 373,753
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 277,531
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 96,222
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,395
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,604
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 10,791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,292,538
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,750
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 139,727
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 139,727
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 389,720
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 755,788
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 194,691
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 57,148
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 997
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 135,036
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,510
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 560,092
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 519,402
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 519,402
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,224
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,947
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,519
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,005
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,005
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,615,390
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,782,406
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,615,390
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155,116
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,281,448
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,356
D. Služby (účtová skupina 51) 729,072
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 222,828
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 169,919
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 51,045
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,864
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,769
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 91,447
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 91,447
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,827
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 195,149
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 500,958
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 856,962
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,331
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,331
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,331
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,633
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,358
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,358
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,275
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,302
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 493,656
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 103,936
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 103,935
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 389,720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015